Dí­ky spolupráci s renomovanými dodavateli nabí­zí­me kvalitní­ sortiment produktů v oblasti druhotných surovin.

FEBE SCRAP s.r.o. se zavazuje k níže uvedeným záměrům a principům společnosti.Certifikát CZ 14001 PDF
Certifikát AJ 14001 PDF
Certifikát DE 14001 PDF
Certifikát CZ 9001 PDF
Certifikát AJ 9001 PDF
Certifikát DE 9001 PDF

Společnost FEBE SCRAP s.r.o. podniká v oblasti nakládání s kovovým odpadem, nákupu a prodeje surovin pro metalurgický průmysl s působností po celé České republice i v zahraničí.

Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Tohoto cíle je možno dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně námi poskytovaných služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů ve společnosti. Obchod se surovinami pro metalurgický průmysl je obor, který může mít vliv na životní prostředí. Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Vedení společnosti stejně jako její zaměstnanci se zavazují k:

  • Dodržování všech platných právních předpisů a ustanovení, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k dodržování schválené dokumentace k provozování našich činností.
  • Zlepšování komunikace na všech úrovních společnosti.
  • Preferování investic a zavádění technologií s příznivým dopadem na životní prostředí.
  • Zajištění kvalifikovaných pracovníků a soustavnému plánovitému zvyšování jejich kvalifikace.
  • Neustálému zlepšování a předcházení znečišťování životního prostředí.
  • Spolupráci se subjekty prokazující jejich vztah k ochraně životního prostředí.
  • Rozvíjení a udržování systému řízení a environmentálního managementu.

S touto politikou je každý ze zaměstnanců povinen nejen se seznámit, ale zároveň si ji musí i plně osvojit. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.

Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží. Systém managementu ověřujeme pravidelnými prověrkami.

Za dosažení stanovených cílů a programů odpovídá výkonný ředitel společnosti.

V Ostravě, 1. 9. 2022